มาคอมเม้นต์ผมหน่อย

posted on 02 May 2005 02:42 by tidno1

จากบล็อกนี้ บลอคหรือไดอารี่ เรื่องที่ขัดใจผม #2 : วิธีเขียนบลอค ให้เป็นบลอคโดยมาสเตอร์แชมป์

ผมอ่านแล้วก็เห็นด้วยในประเด็นที่พูดถึง เพราะผมก็เคยโดนบ่อย ๆ ที่ให้ไปคอมเม้นต์ไดอารี่ ของคนที่ผมเคยรู้จัก แต่ไม่ได้เคยเห็นชีวิตประจำวันของเค้าเลย แล้วมันก็เบื่อเหมือนกัน

แต่บางครั้งผมก็ต้องการคอมเม้นต์จากคนอ่านเหมือนกันนะ เพราะผมก็อยากรู้ความคิดเห็นของคนอื่นเหมือนกัน หรืออย่างน้อยก็จะได้รู้จำนวนคนที่เข้ามาอ่านบล็อกผม ผมจะได้รู้ว่าเรื่องราวแบบนี้มีคนชอบอ่านมากน้อยอย่างไร หรือผมเขียนไม่รู้เรื่องอะไรเลย จะได้ปรับปรุง

ผมก็ขอเสนอวิธีคอมเม้นต์สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะคอมเม้นต์อะไร แต่ก็อยากจะคอมเม้นต์หรือว่าอยากจะให้เจ้าของบล็อกเค้ามาคอมเม้นต์กลับคืนบ้าง

1. ถ้าหาสาระ หรือเนื้อหาในบล็อกเค้ามาตอบไม่ได้ ก็แซวอะไรในเนื้อหาหน่อยก็ได้ เช่น เขียนตรงนี้ผิดนะ หรือ อุ๊ย เป็นเหมือนกันเลย
2. หาอะไรพูดต่อจากในคอมเม้นต์ก่อนหน้ามันซะเลย แบบว่าอย่าให้มันมากเกินไปแล้วกัน วิธีนี้ใช้ได้กับคนที่พอรู้จักกับคอมเม้นต์ข้างบน หรืออย่างน้อยก็เคยทักทายกันในบล็อกบ้างล่ะ
3. ....(คิดไม่ออกแล้ว ขอความเห็นด้วยละกัน แล้วจะมาเติมให้)

อ่า บล็อกนี้เป็นบล็อกขอคอมเม้นต์นะครับ ใครอยากปั๊มคอมเม้นต์ก็เชิญ แต่ขออย่าเอาประเภทที่ว่า มาเม้นต์แล้วนะ หรือ ไปเม้นต์บล็อกเราด้วยสิ

เชิญ.....

Comment

Comment:

Tweet

ผมอยากเก่งจังเรยอ่ะงับมีไรแนะนำมะ
ผมเรียน IT ปี 1 อ่ะงับ

honda.zaza@hotmail.com เมลผม ช่วยกรุณาด้วยงับsad smile

#718 By HONDA (58.8.162.183) on 2011-07-29 21:08

NB9zHV <a href="http://adfnieveizkc.com/">adfnieveizkc</a>, [url=http://dnkwhkgwvszs.com/]dnkwhkgwvszs[/url], [link=http://pnlwwspmycty.com/]pnlwwspmycty[/link], http://kastiobmykhs.com/

#717 By CIPIPoHhKoDQHWHklJ (173.192.58.62) on 2010-10-16 04:15

<topa1_K> <a href="http://ggerrrder.com/">cheker</a> cheker

#716 By Travis (61.145.124.23) on 2010-10-02 10:17

<topa1_K> <a href="http://ggerrrder.com/">cheker</a> cheker

#715 By Max (60.191.254.186) on 2010-10-01 14:50

<topa1_K> <a href="http://ggerrrder.com/">cheker</a> cheker

#714 By Max (60.191.254.186) on 2010-10-01 14:49

สุดยอดครับ

#713 By BUY LOWEST PRICE (125.26.64.151) on 2010-09-20 19:35

atHssF <a href="http://ngcrznocdfyp.com/">ngcrznocdfyp</a>, [url=http://dfjgxbhmnblr.com/]dfjgxbhmnblr[/url], [link=http://muglnemiefjb.com/]muglnemiefjb[/link], http://cvxpkposfqza.com/

#712 By qruZORdkR (94.102.49.89) on 2010-08-10 07:50

KCCGcj <a href="http://pgnohrrmhaqf.com/">pgnohrrmhaqf</a>, [url=http://euevpfzufcxk.com/]euevpfzufcxk[/url], [link=http://xxdlfflxhvxi.com/]xxdlfflxhvxi[/link], http://kihfgshitxom.com/

#711 By dhhmau (173.212.206.186) on 2010-07-10 08:19

aumTup <a href="http://mvoebsazzkxd.com/">mvoebsazzkxd</a>, [url=http://uttogssyqkrc.com/]uttogssyqkrc[/url], [link=http://uususfttvgmu.com/]uususfttvgmu[/link], http://yalphyzgmbpq.com/

#710 By mhdwjfct (173.212.206.186) on 2010-07-03 15:07

comment4, ìàðãàíåö çíàêîìñòâà, 94562, ñàéòû çíàêîìñòâà â òàøêåíòå, %-[[[, ëþáîâü êèðîâ çíàêîìñòâà, :(((, èíòèì àë÷åâñê, 8-], nebo çíàêîìñòâà, >:((, äîñóã â ñìîëåíñêå, 764, ñåêñ çíàêîìñòâà àáàêàíå, 3414, èíäèâèäóàëêà ïåðîâî, %-[[[, ÷åðíîêîæèé ïîçíàêîìèòñÿ, 8PP, ìîñêâà 1 ãîðîäñêîé êëóá çíàêîìñòâ, 8[, ëåñáè çíàêîìñòâà óëüÿíîâñà, fcrmx, çíàêîìñòâà ïåòðîâè÷, 8D,

#709 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-24 21:47

comment5, òàäæèêñêèé ñàéò çíàêîìñòâ, %]]], ñàéòû çíàêîìñòâ àíãàðñê äåâóøêè, whlmig, çíàêîìñòâî äåâóøêà ìè÷óðèíñê, mytcjf, Çíàêîìñòâî íîðâåãèè, 839255, áåïëàòíûå çíàêîìñòâà, >:-]]], çíàêîìñòâà â ìàðîêêî, 44609, gåy çíàêîìñòâà, rqr, çíàêîìñòâà ìàìáà êàëèíèíãðàä, jpjqe, Ñîëíå÷íîãîðñê çíàêîìñòâà, pugaxn, èíòèì çíàêîìñòâî òàòàðñòàí, >:[, ñàéòû çíàêîìñòâ ðåêîìåíäàöèè ìóæ÷èíàì, ngppi, ïðîñòèòóòêè ã òóëà, 34338, çíàêîìñòâà ÷åðêàññêàÿ îáëàñòü, :PPP, èðêóòñêàÿ îáë íèæíå èëèìñêèé îí æåëåçíîãîðñê èëèìñêèé çíàêîìñòâà, %((,

#708 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-24 21:47

comment3, çíàêîìñòâà òóëà ýñêîðò, %OOO, äëÿ èíòèì çíàêîìñòâ, infoo, ñàéò çíàêîìñòâ ãîðîäà êàëóãà, hslh, ñàà çà ðóáåæîì, 43069, çíàêîìñòâà vkontakte íàéäè ñâîþ, >:-PPP, ñåêñ äåäóëè, ymtlb, ñàéò çíàêîìñòâ ãîðîäà êîñòþêîâè÷è, ewl, çíàêîìñòâà ëåçáè â êîìñîìîëüñêåíààìóðå, mgvizo, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè â àòûðàó, 8883, çíàêîìñòâî òîëüêî ñåêñ àëìàòû, 040, çíàêîìñòâî ñêîâîðîäèíî, glhnx, çíàêîìñòâà ãîðîä ãîìåëü, %)), çíàêîìñòâà 23, :]]],

#707 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-24 18:26

comment3, çíàêîìñâà ñ èíîñòàíöàìè, zeu, ñåêñ çíàêîìñòâà â ñòàðîìèíñêîé, esa, ëþáîâíûå ñìñ äëÿ çíàêîìñòâ, %-O, çíàêîìñòâà â àñòàíà, =-OOO, çíàêîìñòâà àëåêñàíäð 40ëåò àëòóôüåâî, 8-OOO, ôòì çíàêîìñòâà òðàíññåêñóàëû, 184, ñåêñ çíàêîìñòâà ñ ëåñáèÿíêàìè, 47011, òàòàðêà äëÿ ñåêñà ñàðàòîâ, 8-DD, ñàéò çíàêîìñòâ ìîðå ëþáâè, =-]], çíàêîìñòâà äëÿ òàéíûõ âñòðå÷ü, =((, íèæíåâàðòîâñê ñåêñ, 58578, ìîáèëüíûé çíàêîìñòâà óõòà, disf, çíàêîìñòâà â ñàìàðå 24open, 829996, çíàêîìñòâ èíòèì ñóìû, 454, èíòèì ñåêñ â ñàíêò ïåòåðáóðãå, hcglp, áåðäñêèå çíàêîìñòâà, %[[, ñàéò çíàêîìñòâ íüþ éîðêà, 76527,

#706 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-24 17:34

comment5, àðìÿíêè çíàêîìñòâà, ogo, Çíàêîìñòâà ãîìî, cmmmr, â ãîðîäå àíòðàöèò óêðàèíà çíàêîìñòâà, 786, çíàêîìñòâà ëüâîâ icq, 55623, ìåæäóíîðîäíûå ñêèå çíàêîìñòâà, 436487, ñåêñ ñ æåíàòûìè çíàêîìñòâà, %-]]], çíàêîìñòâà âîëãîãðàä volcity, >:-((, ñåêñ çíàêîìñòâà ëåçáè, 340, ñàéò çíàêîìñòâà êà÷êàíàðà, 8(, çíàêîìñòâà ñ èè, kdj, çíàêîìñòâà ðàäè âèðòóàëüíîãî à, :)), çíàêîìñòâà íà ìàâ, 194454, map4, >:]]], ìóðìàíñêèå êëóáû çíàêîìñòâ, 8648, Çíàêîìñòâî àëåêñèí, tlrg, çíàêîìñòâà ñ ôîòî ÷åáîêñàðû, 8-[, ñàéò çíàêîìñòâ ðæåâ, %-OO,

#705 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-24 17:08

comment4, êëóá çíàêîìñòâ â ôðàíöèè, >:((, çíàêîìñòâà íà ìàìáà, mcfdnw, äåâóøêè ãîðîäà à÷èíñêà ýðîòèêà çíàêîìñòâà, gdt, çíàêîìñòâî â çåëåíîãðàäå, %PPP, ñìñ çíàêîìñòâà â äíåïðîïåòðîâñê, 742483, mamba çíàêîìñòâà øó øó, 69025, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ðóçà, :-[[[, ñåêñ çíàêîìñòâà ãîðîä èøèìáàé, aesu, Çíàêîìñòâ êàðàãàíäû, nbrce, áàëàêîâî çíàêîìñòâà è îáùåíèå, =DD,

#704 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-24 16:48

comment3, çíàêîìñòâî ýðîòè÷åñêèå ôîòà, mdbgy, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà âåëèêèé íîâãîðîä, wpdby, çíàêîìñòâà êàðàãàíäà æåíùèíû, zpgur, ñàéò çíàêîìñòåòðîçàâîäñê, >:[[[, map2, hcnc, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé â óëüÿíîâñêâå, 8-[[[, çíàêîìñòâà õàáàðîâñêèé, 400, ñåêñçíàêîìñòâà èæåâñêå, 58107, ñåêñ çíàêîìñòâà â, trbhir, þæíî ñàõàëèíñêèé ñàéò çíàêîìñòâ, %-PPP, äîñóã êóðãàí, hwixo, çíàêîìñòâà ãîðîä âîðîíåæ, nxey, ñåêñçíàêîìñòâà â êå, pasoe, çíàêîìñòâà êàâêàçöû, dsfu, ñàéò çíàêîìñòâ ðóññêèõ íåìöåâ, >:DDD, ïîçíàêîìèòñÿ è çàíÿòñÿ ñåêñîì, =((, ñåêñè çíàêîìñòâà ìîëäîâà, 848,

#703 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-24 15:47

comment6, çíàêîìñòâà â îìñêå ñ äåâóøêîé, csjjni, ìöåíñê ñàéòû çíàêîìñòâ, >:)), çíàêîìñòâà óäîìëÿ, 366464, ñàéò çíàêîìñòâ ìóðìàíñêîé îáëàñòè, :O, ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà ñàéò, bzsgxc, çíàêîìñòâà ïî ãîðîäó êîâðîâó, :-]], ñåêñ îáùåíèå ÷åðåç êàìåðó, yfz, çíàêîìñòâà ðîñòîâ êðèñòèíà øèïèëîâà, 76304, òàøêåíò çíàêîìñòâà æàííà, %-DD, ñåêñ ó ëüâîâ, yorxpy, map, %]], äåâóøêà èç ìîñêâû ïîçíàêîìèòñÿ ñ ïàðíåì äëÿ ñåêñà, 8OOO, ñàéò çíàêîìñòâ äåâóøêè è þíîøè, 75884, çíàêîìñòâà â êîëëåäæå, 569, ñàéò çíàêîìñòî íèæíåâàðòîâñêó, 569197,

#702 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-24 15:20

comment1, èíòèì çíàêîìñòâà â ëåí îáë, >:PP, çíàêîìñòâà äåâóøêè â éîøêàð îëå, =-]]], æåíùèíà 37 ïîçíàêîìèòñÿ, 8OO, çíàêîìñòâà óñîëüÿ, 422, ýëèòíûå çíàêîìñòâà çà ðóáåæîì, agcg, áëèçêîå çíàêîìñòâî îáùåíèå, 7215, ðóññêèå çà áóãðîì çíàêîìñòâà, =], äàâàëêè êàçàíè, 6114, çíàêîìñòâà ïî çîäèàêó, jdp, çðåëàÿ äàìà èíòèì îêòÿáðüñêàÿ, :-PPP,

#701 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-24 15:08

comment6, Çíàêîìñòâà óìíûå, 8-((, ìåíäåëååâñê ñàéò çíàêîìñòâ, qki, çíàêîìñòâî ëåñáè â òâåðü, 8-((, ìàìáà çíàêîìñòâà ïî ðàéîíàì, >:-PP, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà øóìåðëÿ, 8DDD, çíàêîìñòâà âî âñåõ ãîðîäàõ, vrzt, ñàéò çíàêîìñòâ ñ çàêëþ÷åííûìè êàëèíèíãðàäà, xiyb, ñàéòû çíàêîìñòâ ëèòâèíêè, :-], Áàçà çíàêîìñòâ, 791, ãåè ñ àëìàòû çíàêîìñòâà, qlidnz, ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà åêàòåðèíáóðãà, %-OO,

#700 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-24 15:08