มาคอมเม้นต์ผมหน่อย

posted on 02 May 2005 02:42 by tidno1

จากบล็อกนี้ บลอคหรือไดอารี่ เรื่องที่ขัดใจผม #2 : วิธีเขียนบลอค ให้เป็นบลอคโดยมาสเตอร์แชมป์

ผมอ่านแล้วก็เห็นด้วยในประเด็นที่พูดถึง เพราะผมก็เคยโดนบ่อย ๆ ที่ให้ไปคอมเม้นต์ไดอารี่ ของคนที่ผมเคยรู้จัก แต่ไม่ได้เคยเห็นชีวิตประจำวันของเค้าเลย แล้วมันก็เบื่อเหมือนกัน

แต่บางครั้งผมก็ต้องการคอมเม้นต์จากคนอ่านเหมือนกันนะ เพราะผมก็อยากรู้ความคิดเห็นของคนอื่นเหมือนกัน หรืออย่างน้อยก็จะได้รู้จำนวนคนที่เข้ามาอ่านบล็อกผม ผมจะได้รู้ว่าเรื่องราวแบบนี้มีคนชอบอ่านมากน้อยอย่างไร หรือผมเขียนไม่รู้เรื่องอะไรเลย จะได้ปรับปรุง

ผมก็ขอเสนอวิธีคอมเม้นต์สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะคอมเม้นต์อะไร แต่ก็อยากจะคอมเม้นต์หรือว่าอยากจะให้เจ้าของบล็อกเค้ามาคอมเม้นต์กลับคืนบ้าง

1. ถ้าหาสาระ หรือเนื้อหาในบล็อกเค้ามาตอบไม่ได้ ก็แซวอะไรในเนื้อหาหน่อยก็ได้ เช่น เขียนตรงนี้ผิดนะ หรือ อุ๊ย เป็นเหมือนกันเลย
2. หาอะไรพูดต่อจากในคอมเม้นต์ก่อนหน้ามันซะเลย แบบว่าอย่าให้มันมากเกินไปแล้วกัน วิธีนี้ใช้ได้กับคนที่พอรู้จักกับคอมเม้นต์ข้างบน หรืออย่างน้อยก็เคยทักทายกันในบล็อกบ้างล่ะ
3. ....(คิดไม่ออกแล้ว ขอความเห็นด้วยละกัน แล้วจะมาเติมให้)

อ่า บล็อกนี้เป็นบล็อกขอคอมเม้นต์นะครับ ใครอยากปั๊มคอมเม้นต์ก็เชิญ แต่ขออย่าเอาประเภทที่ว่า มาเม้นต์แล้วนะ หรือ ไปเม้นต์บล็อกเราด้วยสิ

เชิญ.....

Comment

Comment:

Tweet

comment4, êèìîâñê òóëüñêîé çíàêîìñòâà, =-))), èíòèì â æóëåáèíî, mfq, çíàêîìñòâî ñ ðóññêèìè íîðìàëüíûìè ìóæèêàìè, pljat, ãðóïîâèé ñåêñ, ttpyzq, çíàêîìñòâà íà ñåêñà èç óçáåê, 242420, çíàêîìñòâà ìîðäîâèÿ àðäàòîâ, 417222, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè â âîòêèíñêå, 61893, rambler çíàêîìñòâ, 675769, ñëóæáà çíàêîìñòâ ñàéò çíàêîìñòâ, 8]], map, ibzuoe, ñåêñ çíàêîìñòâà â ÷å÷íå, 8445, ñàéòû çíàêîìñòâ ðîññèÿ, vbe, çíàêîìñòâà èòåðå äëÿ ñåêñà, =], çíàêîìñòâà ñ ñåêñîì, ourh, ãåé çíàêîìñòâà â ñ ïá, nns, çíàêîìñòâà ôóðåé, %-D, çíàêîìñòâà ëÿ òðàíññåêñóàëîâ, 75628,

#668 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-24 02:48

comment6, ÷åðòîâñèå çíàêîìñòâà ñàéò, :-)), Çíàêîìñòâà äðóçåé, yta, ñàéò çíàêîìñòâà â íîâîïîëîöêå, 8-DD, ñåêñ çíàêîìñòâà âñòðå÷à íîâîñòü, mdhjl, çíàêîìñòâà äëÿ óìíûõ, 9624, ñàéòû çíàêîìñòâ äëÿ ëèñáèÿíîê, 454, ãäå íàéòè æåíùèíó 40 50ëåò äëÿ ñåêñà, >:-), Ïîçíàêîìèòüñÿ áûñòðî, 3771, èòàëüÿíñêèå àãåíñòâà çíàêîìñòâà, otezxv, ñàéò çíàêîìñòî êàçàõñòàíó áàëõàø, 8-(((, ïðîñòèòóòêè ïûòü ÿõà, 7979,

#667 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-24 02:43

comment2, àäðåñà ìåæäóíàðîäíûõ ñàéòîâ çíàêîìñòâ, 461935, çíàêîìñòâà åéñê è åéñêèé ðàéîí, biwf, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â ãîðîäå àñòàíà, 8-]], òðàíññåêñóàëû çíàêîìñòâî ñàíêò ïåòåðáóðã, oqgx, ïîçíàêîìèòüñÿ ñäåâóøêîé îò ìîëîäûå ñì, :-DD, çíàêîìñòâà æåíùèíû ãîìåëü áåëàðóñü, zfl, map4, uwogc, çíàêîìñòâà ñåêñ èç òàøêåíòà, 8]]], çíàêîìñòâà ìóðìàíñê ñàéò, =OO, ñàéò çíàêîìñòâ äëÿ çàñòåí÷èâûõ, 5992, ñàéò çíàêîìñòâ â êàìåíñêå óðàëüñêîì, qtknk, ãîðîä àëåêñàíäðîâñê ïåðìñêèé êðàé çíàêîìñòâà, drxzfa, êàçàíîâàñàéò çíàêîìñòâ, cyxfk, çíàêîìñòâà beautiful people, jep, ñàéò çíàêîìñòâ ãååâ åêàòåðèíáóðã, %O, çíàêîìñòâà øëþõè è áëÿäè, 028297, äåäñêèå çíàêîìñòâà, 8P,

#666 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-24 02:17

comment1, çíàêîìñòâ îíà ðàìáëåð, %-))), ïîçíàêîìòåñü ñ óîëëè ñïàðêñîì, %-((, îðåë çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà, shiuu, ñàéòû çíàêîìñòâ â èæåâñê, 086623, çíàêîìñòâî â êóåäå, 8-DD, ýðîòè÷åñêèå çíàêîìñòâà íîâîñèáèðñêà, 9387, ñåêñ çíàêîìñòâà èâàíîâñêàÿ îáëàñòü, 275, Çíàêîìñòâî äåâñòâåííèöà, =-[[[, çíàêîìñòâà â ìè÷óðèíñêå, 412606, ñåêñ çíàêîìñòâà â íàðîôîìèíñêå, :OOO, çíàêîìñòà â åêàòåðèíáóðãå, =PP, çíàêîìñòâà â ãåðìàíèè ïîðóññêè, 283, ñàéòû ðåàëüíûõ è çíàêîìñò, 038383, ñàéò çíàêîìñòâ åìè, uvx, êëóáû çíàêîìñòâ â àçåðáàéäæàíå, dijwdb,

#665 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-24 02:17

comment2, çíàêîìñòâà ïåðìñêèé êðàé ïåðìü, edaq, çíàêîìñòâà äîíåöêàÿ îáë êðàìàòîðñê, 8-P, çíàêîñòâî èíâàëèäîâ â ñïá, 604457, èíòèì çíàêîìñòâà ñ îòêðîâåííûìè ôîòî, xtbvi, ðóññêî ÿçû÷íûé ñàéò çíàêîìñòâ â ãåðìàíèè, :P, çíàêîìñòâà ìàìáà â ìàãíèòîãîðñêå, >:PPP, ñàéò çíàêîìñòâ áëàãîñîñòîÿòåëüíûõ ïàðíåé, 28899, lets sex çíàêîìñòâà, %O, íîâîñèáèðñê çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè, >:-[, ñàéò çíàêîìñòâà ìóñóëüìàí, szy, ãðîäíåíñêèé ñàéò èíòèì, tqxi, çíàêîìñòâà àâëîãðàä, =]]], îðåíáóðãñêèå çíàêîìñòâà, :-[, èðàíñêèå ñàéòû çíàêîìñòâ, xtslub, çíàêîìñòâà ñî ñïîíñîðîì òþìåíñêàÿ îáëàñòü, 51323,

#664 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-24 01:14

comment3, çíàêîìñòâà ïî òåëîñëîæåíèþ, hpmrdf, ñàéò çíàêîìñòâ ãîðîäà êîðîñòåíü, %-], ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà â ìîëäîâå, sxrm, çíàêîìñòâà â íîâîêåóçíåöêå, >:-DD, âîëîãäà çíàêîìñòâà ýëëàäà, :((, çíàêîìñòâà îòäàì äóøó äüÿâîëó, mxj, ñàéò çíàêîìñòâ ã èâàíîâî, aumtjb, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå ÷èñòîïîëå, dlj, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé â ìàñêâå, wgv, äåâóøêè ìûòèùè çíàêîìñòâî, =-), ñàéò çíàêîìñò â ñàðàòîâå, njtzi, ïåðìñêèé êðàé ñåêñ çíàêîìñòâà, 928039, çíàêîìñòâà áàòûðåâî, hpykc, ñâèäàíèå çíàêîìñòâî, 230,

#663 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-24 01:02

comment2, óñòü êàìåíîãîðñê ñàéò áðà÷íûõ çíàêîìñòâ, drx, ñåêñ çíàêîìñòâà óðàëüñêèé ôåäåðàëüíûé îêðóã, pdwccv, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû õîðâàòèÿ, 245606, çíàêîìñòâà êðûìñêîì, 8PPP, çíàêîìñòâà âèðòóàëüíîãî ñåêñà, 429604, çíàêîìñòâà ñàéò â óäìóðòèè, 32326, ñàéò çíàêîìñòâ ñ âûñîêèìè ëþäüìè, jzltq, ñàéò çíàêîìñòâ äëÿ ñåêñà òóëà, jylm, ïðîñòèòóòêè áàëüçàêîâñêîãî, :-O, çíàêîìñòâà ñ ãîëëèâóäñêèìè àêòåðàìè, bswehv, ñàéòû çíàêîìñòâ ñ ãðå÷åñêèìè ìóæ÷èíàìè, 598, îáúÿâëåíèå çíàêîìñòî ãîðîäó ñîëèêàìñêó, kyeps,

#662 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-24 01:02

comment2, çíàêîìñòâà â òàøêåíòå ñ ôðòî, xlrcrh, ñåêñ äëÿ äàì, krfi, ñàéò çíàêîìñòâ ÷åðòîâñêèå çíàêîìñòâà, 952535, èíòèì çíàêîìñòâà ãîðîä òàìáîâ, gaew, ñàéò çíàêîìñòâ ãëóõèõ, >:]], èíòèì âñòðå÷è âî âëàäèìèðå, exkq, ðàáûíÿ ïîçíà, %(((, ïàðåíü çíàêîìèòüñÿ ñ ïàðíåì, 762125, àãåíòñòâî ýêñêëþçèâíûõ çíàêîìñòâ, yacrtj, çíàêîìñòâî åðâîìàéñê íèêîëàåâñêîé îáëàñòè, apt, ñåêñ ñ íóäèñòêîé, pojy, ñàéò çíàêîìñòâà ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, mav, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñàñàìàðà, 87732, ïîçíàêîìëþñü ñ ïàðíåì èç íîâîêóçíåöêà, 913, ñâèíã çíàêîìñòâà õàðüêîâà, nmkn, íîâûé ñàéò çíàêîìñòâà, 7856, çíàêîìñòâà äëÿ ñýêñà â èçðàèëå, %-OOO, àðàëüíûé çíàêîìñòâî, tuo, áåëàðóñü áðåñò ïîçíàêîìèòüñÿ, xwle,

#661 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-24 00:43

comment4, ñåêñ çíàêîìñòâà ãîðîä êîðÿæìà, =-((, ñàéò çíàêîìñòâ ñ ôèííàìè, >:-OOO, ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâ áðÿíñê, 42716, ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà â õèìêàõ, :O, ëàëåíàò ñàéò çíàêîìñòà, =-D, êëóá çíàêîìñòâ ìîñêâà óë íèæíÿÿ, qpc, ñàéò çàêîìñòâ äëÿ ñåêñà â áðåñòå, >:[[, ñåðüåçíàÿ ñëóæáà çíàêîìñòâ, hpo, äàì ïîëèçàòü çíàêîìñòâà, =], îðàëüíûé ñåêñ â ìàøèíå, =))), èíòèì êàëóø, %-((, ýçîòåðè÷åñêèå çíàêîìñòâà, :-DDD,

#660 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-24 00:13

comment6, áåëîðåöê èíäèâèäóàëêè, :-OO, ïåíçà èíòèì äåâóøêè, isrh, ñåêñ çíàêîìñòâà ïåòóøêè, =-OO, èùó èíòèì çíàêîìñòâà â óñòü êàìåíîãîðñêå, 8972, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà àñòàíà, :PP, îìñêèé èíòèì, 902738, êàçàõñòàíñêèé ñàéò çíàêîìñòâ äëÿ ñåêñà, >:]]], ðÿçàíü îòäûõ èíòèì, 048, ñåêñ çíàêîìñòâî â êàçàíè, >:-], ñàéò çíàêîìñòâ ñâåòåëêè, awchf, ïàðà èùåò ïàðíÿ êèå, 22235, ïîçíàêîìèìñÿ êàðòèíêè, 7238, ñàìûé õîðîøèé ñàéò çíàêîìñòâ, %OO, èíäèâèäóàëêè èæåâñêà, 8-D, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èòàëüÿíöàìè, 8(((,

#659 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-24 00:11