มาคอมเม้นต์ผมหน่อย

posted on 02 May 2005 02:42 by tidno1

จากบล็อกนี้ บลอคหรือไดอารี่ เรื่องที่ขัดใจผม #2 : วิธีเขียนบลอค ให้เป็นบลอคโดยมาสเตอร์แชมป์

ผมอ่านแล้วก็เห็นด้วยในประเด็นที่พูดถึง เพราะผมก็เคยโดนบ่อย ๆ ที่ให้ไปคอมเม้นต์ไดอารี่ ของคนที่ผมเคยรู้จัก แต่ไม่ได้เคยเห็นชีวิตประจำวันของเค้าเลย แล้วมันก็เบื่อเหมือนกัน

แต่บางครั้งผมก็ต้องการคอมเม้นต์จากคนอ่านเหมือนกันนะ เพราะผมก็อยากรู้ความคิดเห็นของคนอื่นเหมือนกัน หรืออย่างน้อยก็จะได้รู้จำนวนคนที่เข้ามาอ่านบล็อกผม ผมจะได้รู้ว่าเรื่องราวแบบนี้มีคนชอบอ่านมากน้อยอย่างไร หรือผมเขียนไม่รู้เรื่องอะไรเลย จะได้ปรับปรุง

ผมก็ขอเสนอวิธีคอมเม้นต์สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะคอมเม้นต์อะไร แต่ก็อยากจะคอมเม้นต์หรือว่าอยากจะให้เจ้าของบล็อกเค้ามาคอมเม้นต์กลับคืนบ้าง

1. ถ้าหาสาระ หรือเนื้อหาในบล็อกเค้ามาตอบไม่ได้ ก็แซวอะไรในเนื้อหาหน่อยก็ได้ เช่น เขียนตรงนี้ผิดนะ หรือ อุ๊ย เป็นเหมือนกันเลย
2. หาอะไรพูดต่อจากในคอมเม้นต์ก่อนหน้ามันซะเลย แบบว่าอย่าให้มันมากเกินไปแล้วกัน วิธีนี้ใช้ได้กับคนที่พอรู้จักกับคอมเม้นต์ข้างบน หรืออย่างน้อยก็เคยทักทายกันในบล็อกบ้างล่ะ
3. ....(คิดไม่ออกแล้ว ขอความเห็นด้วยละกัน แล้วจะมาเติมให้)

อ่า บล็อกนี้เป็นบล็อกขอคอมเม้นต์นะครับ ใครอยากปั๊มคอมเม้นต์ก็เชิญ แต่ขออย่าเอาประเภทที่ว่า มาเม้นต์แล้วนะ หรือ ไปเม้นต์บล็อกเราด้วยสิ

เชิญ.....

Comment

Comment:

Tweet

comment4, ñàéò çíàêîìñòâ âèäíîì, =-))), çíàêîìñòâà â ãîðîäå ïëåâåí, 99212, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ïèêàëåâî, 499, çíàêîìñòâà â ëèáèè, 8-DDD, èíòèì ñåêñ çíàêîìñòâà áäñì, :-]]], çíàêîìñòâà áèñåêñóàëîâ ðîñòîâíàäîíó, uuvyc, ñåðâåð çíàêîìñòâ ñòèëüíûå çíàêîìñòâà, 659, ñòàðèê è ñåêñ, :], çíàêîìñòâà îðñêà, 775688, êëóá çíàêîìñòâ äëÿ ïîëíûõ, :)), ñàéò çíàêîìñòâ ñâèíãåðû ìîñêâà, lqzqvi, Çíàêîìñòâî àãðûç, %-PP, òðàíñâåñòèò äîìàøíèå ñòðàíè÷êè çíàêîìñòâà, 49625,

#618 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-23 11:46

comment5, çíàêîìñòâà äëÿ âçðîñëûõ â àðõàíñêå, mak, ýìîáîè íèæíåãî íîâãîðîäà àâòîçàâîäñêîãî ðàéîíà çíàêîìñòâà, :PP, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ âîëîãäà, hvgcfc, ñåêñ ëþáîâíèêè îäåññà, :], Íîâîòðîèöêå çíàêîìñòâà, 172, íàèòè ñàèòû ñýêñ çíàêîìñòâ, %-], Çíàêîìñòâî íîãèíñê, kmdw, èùó äåâ÷îíêó äëÿ ñåêñà â ëèñè÷àíñêå, xun, ñåêñ èíòèì çíàêîìñòâà â îðåíáóðãñêîé îáë, =-], ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé èç ñàìàðêàíäà, gcwcwl, Ãåðìàíñêèå çíàêîìñòâà, 950, çíàêîìñòâà òèõîðåöê èâàí, flo,

#617 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-23 10:58

comment3, Çíàêîìñòâî áèæáóëÿê, =PPP, ñåêñóàëüíûé ÷àò, aylsv, ëþáîâü èíòèì ñåêñ, :-), ïîççíàêîìëþñü, 77100, çíàêîìñòâî íà ýðîòè÷åñêèå òåìû, 418, åâðåéñêèå çíàêîìñòâà â ñïá, >:D, èíòèì çíàêîìñòâà èíòèì ìîñêâà, cqrguv, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â êðàíîÿðñêå, 849, çíàêîìñòâà çàãîâîðû, bwkg, çíàêîìñòâà ãóìåíåé, 846586, Çíàêîìñòâà òàòàðèÿ, 945, òåéêîâî çíàêîìñòâà, =-D, çíàêîìñâà â äàãåñòàíå, zze, ñàéò çíàêîìñòâ ëîâ ñåññèÿ, 0540, çíàêîìñòâà â ñóðãóò, 8OOO, ñàéòû áèññåêñóàëîâ, uxlu, èíòèì íåðþíãðè, xyrubq, ñàéò çíàêîìñòâà çàêëþ÷åííûõ, nac, ñåêñ çíàêîìñòâà çàâîëæñê, 46666,

#616 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-23 10:53

comment4, íàéòè çíàêîìñòâà â ãîðîäå êðàñíîóôèìñê, ozthje, âèðòóàëüíûé ñåêñ ÷åðåç icq, pljrt, çíàêîìñòâà àñåêñóàëîâ, izij, ñåêñ òàòàðñòàí, 408706, map2, 220578, ñåêñ çíàêîìñòâà éîøêàð îëû, czn, ñëóæáà çíàêîìñòâ â ñûêòûâêàðå, 91586, Çíàêîìñòâà áåëîðóññèÿ, %-(, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà áîãàòûå æåíùèíû, 673, âèäî ñåêñ ïîðíî çíàêîìñòâà, 753468, çíàêîìñòâî ìûòèùè, 2882, æåíùèíà äåâóøêà õî÷åò ïîçíàêîìèòüñÿ, 48399, çíàêîìñòâà ìàãíèòîãîðñê ìóæ÷èíû, xkq, ñåêñ ìåäâåæüåãîðñê, 5998, çíàêîìÿùèéñÿ ìóæ÷èíà ïàðàäîêñû è óñïåõè, 079, ëèçáèÿíêè õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ, 0568, ãîðîñêîï çíàêîìñòâ ñâèäàíèé íà ñåãîäíÿ, =-))), ñåêñçíàêîìñòâà âòóëå, :-))), ñàéòû çíàêîìñòâ ñ èíîñòðàíöè, =P,

#615 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-23 10:52

comment4, èíòèì äîñóã â ìèíñêå, >:-[, çíàêîìñòâà â äÿòüêîâî, 5970, ñàéò çíàêîìñòâ â ãîðîäå ñòåðëèòàìàêå, 68762, ñàéò çíàêîìñòâ êîéêà, 384949, çíàêîìñòâà íà ìàìáà âî âëàäèâîñòîêå, %), ëåçáè çíàêîìñòâà èæåâñê, cgqc, êàçàíü ìóñóëüìàíèí çíàêîìñòâà, :OOO, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå àñòðàõàíü, %OOO, åêàòåðåíáóðã çíàêîìñòâî ñëàíäî, 5845, çíàêîìñòâà ï ãèãàíò, gtk, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé â íîâîñèáèðñêå, 8-OO, Çíàêîìñòâî àëòàéñêèé, hccjn, ôèíëÿíäèÿ çíàêîìñòâî ìóæ÷èíû, >:-)), êèåâëÿíêè õîòÿò çíàêîìèòñÿ ñ ìóæ÷èíàìè, 02626, èíòèìçíàêîìñòâà âîðîíåæ, :-DDD, ïîðòàë çíàêîìñòâ â äíåïðîïåòðîâñêå, 4884, ãîðîä èçîáèëüíûé ñòàâðîïîëüñêèé êðàé çíàêîìñòâà, weyql, â ÷åëÿáèíñêè ãåé çíàêîìñòâà, jbnuug, äîíåöêèå çíàêîìñòâà ðîññèÿ, amef,

#614 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-23 09:50

comment2, çíàêîìñòâà ã êàìåíñê øàõòèíñêèé, =DD, ñåêñ çíàêîìñòâà áåëîðóñü áðåñò, gddmt, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà îêóëîâêà, wffges, ñàéòû âëàäèêàâêàçàñåêñ çíàêîìñòâà, %-(((, çíàêîìñòâà ïàðíè èùóò ïàðíÿ, hnsxj, çíàêîìñòâà ãðóçèÿ ãîðîä ðóñòàâè ìóæ÷èíû, 53170, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ê, :]]], çíàêîìñòâî ñ æåíøèíàìè â ñàõà ÿêóòèÿ, %DDD, ñëóæáà çíàêîìñòâà èçðàèëü, 79384, ñàéò çíàêîìñòâ àëìà àòà, wvaaux, ñàéòû çíàêîìñòâ â îäåññå, bmdnen, äåâóøêè èíâàëèäû çíàêîìñòâî, %], çíàêîìñòâà åòåðáóðãå ñ òðàíññåêñóàëàìè, :(((, ñàéòû ñåêñ çíàêîìñòâ òâîåãî ãîðîäà, 6963, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â ñåâåðîìîðñêå, hdloxj,

#613 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-23 09:18

comment5, îëüãà çíàêîìñòâà ã ðàìåíñêîå, :[[, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé óêðàèíà ñâåðäëîâñê, 40219, çíàêîìñòâà äëÿ àíàñòàñèåâöåâ, 97695, Òîìñêèå çíàêîìñòâî, nzc, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè ñ ãîðîäà ýíåðãîäàð, 8O, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé êîòëàñ, slr, çíàêîìñòâà ñ ïðîñòèòóòêàìè, 32714, ðàìáëåêð çíàêîìñòâà, abz, çíàêîìñòâà çàðóáèí, cryd, ëå÷èò àëêîãîëü è ñëó÷àéíûå çíàêîìñòâà, ijhey, âå÷åð çíàêîìñòâ àëòóôüåâî, fnrm, ñàéòû çíàêîìñòâ ãîðîäå ìèðíûé, cvfdyw, çíàêîìñòâà â òàðêîñàëå, coi, ñåêñ çíàêîìñòâà áîðèñîãëåáñê âîðîíåæñêîé, zzp, èùó ïàðòíåðà äëÿ ñåêñà ÷åëÿáèíñê, 0710, ãåòåðî áèñåêñóàëû çíàêîìñòâà â áèéñêå, :-[[[, mmaba çíàêîìñòâà, 777116, ïðîñòèòóòêè åòðîçàâîäñêå, =-((, map2, cvcp,

#612 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-23 07:44

comment6, ðóññêîÿçû÷íûå ñàéòû çíàêîìñòâ â ãåðìàíèè, 82382, map4, =DDD, çíàêîìñòâî ïî êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè, >:-[[, àíàëüíûé èíòèì, >:-)), çíàêîìñòâà êóðãàíèíñê, 466105, çíàêîìñòâà â êàëèíèíñêîì ðàéîíå ôëèðò, >:O, èíòèì çíàêîìñòâà ïî êàáàðäèíîáàëêàðèè, 68921, ñåìåéíàÿ ïàðà õî÷åò ïîçíàêîìèòüñÿ, 1321, ñàéò çíàêîìñòâ ìîëäàâèè, qevsa, ïîçíàêîìèòñÿ ñ æåíùèíîé äëÿ ñåêñà, pda, èíäèâèëóàëêè ìîñêâû, rkhb, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ðåñïóáëèêà òûâà, anb, ãëóõèå èíîñòðàíèöû çíàêîìñòâà, ltgfs, ïàðíè ñ ÷þâñòâîì þìîðà çíàêîìñòâà, >:-OO, èíòèì â àáàêàíå, yenhse, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêàìè àðìàâèðà, zqjf, çíàêîìñòâà â èðêóòñêó, =))), ïîçíàêîìëþñü çåëåíîãðàä, =-DDD,

#611 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-23 07:44

comment2, çíàêîìñòâà ðàìáëíð, tobw, èíäèâèäóàëêè ìîêâû, =-(((, çíàêîìñòâà ïî ÿðîëàâëþ, hioa, map4, nyrmxz, ñàéòû çíàêîìñòî êðèâîìó ðîãó, 935095, èíäèâèäóàëêè êîñòðîìû, :], àãåíòñòâî çíàêîìñòâ â èòàëèè, 903, çíàêîìñòâà ïðàæñêàÿ 1, >:-OO, ïàðòí¸ðû äëÿ ñåêñà â âèííèöå, 474775, çíàêîìñòâà èæåâñê òàòàðû, 023232, äåâ÷åíêè òþìåíè çíàêîìñòâà, gwqk, ñàéòè íòèì çíàêîìñòâ, =O, èùó ñåêñ íà îäèí ðàç â áåëîðåöêå, 667590,

#610 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-23 06:46

comment5, ðóññêî ïîëüñêèå çíàêîìñòâà, myw, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà â íîâîðîññèéñê, eudv, èíòèì çíàêîìñòâà òþìåíü ñåêñ, :-((, ïîðíî øëþõ, 24594, êëóá çíàêîìñòîëòàâà, 721, ñåêñ äîñêà äëÿ ñîîáùåíèé, %-[[, çíàêîìñòâà â êàçàíè àéãóëü, =[, çíàêîìñòâà â äðóæêîâêå, %-P, çíàêîìñòâà åêàòåðèíáóðã 1 ëåò, xsq, òðàíñ çíàêîìñòâà ðîñòî íà äîíó, rtfra, ìåæäóíàðîäíûå çíàêîìñòâà ñàéò, >:-[[, ñàéò ìåæäóíîðîäíûõ çíàêîìñòâ, aawdba, ïîçíàêîìëþñü ñ ïàðíåì âûøãîðîä, updivn, àçåðáàéäæàí&