มาคอมเม้นต์ผมหน่อย

posted on 02 May 2005 02:42 by tidno1

จากบล็อกนี้ บลอคหรือไดอารี่ เรื่องที่ขัดใจผม #2 : วิธีเขียนบลอค ให้เป็นบลอคโดยมาสเตอร์แชมป์

ผมอ่านแล้วก็เห็นด้วยในประเด็นที่พูดถึง เพราะผมก็เคยโดนบ่อย ๆ ที่ให้ไปคอมเม้นต์ไดอารี่ ของคนที่ผมเคยรู้จัก แต่ไม่ได้เคยเห็นชีวิตประจำวันของเค้าเลย แล้วมันก็เบื่อเหมือนกัน

แต่บางครั้งผมก็ต้องการคอมเม้นต์จากคนอ่านเหมือนกันนะ เพราะผมก็อยากรู้ความคิดเห็นของคนอื่นเหมือนกัน หรืออย่างน้อยก็จะได้รู้จำนวนคนที่เข้ามาอ่านบล็อกผม ผมจะได้รู้ว่าเรื่องราวแบบนี้มีคนชอบอ่านมากน้อยอย่างไร หรือผมเขียนไม่รู้เรื่องอะไรเลย จะได้ปรับปรุง

ผมก็ขอเสนอวิธีคอมเม้นต์สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะคอมเม้นต์อะไร แต่ก็อยากจะคอมเม้นต์หรือว่าอยากจะให้เจ้าของบล็อกเค้ามาคอมเม้นต์กลับคืนบ้าง

1. ถ้าหาสาระ หรือเนื้อหาในบล็อกเค้ามาตอบไม่ได้ ก็แซวอะไรในเนื้อหาหน่อยก็ได้ เช่น เขียนตรงนี้ผิดนะ หรือ อุ๊ย เป็นเหมือนกันเลย
2. หาอะไรพูดต่อจากในคอมเม้นต์ก่อนหน้ามันซะเลย แบบว่าอย่าให้มันมากเกินไปแล้วกัน วิธีนี้ใช้ได้กับคนที่พอรู้จักกับคอมเม้นต์ข้างบน หรืออย่างน้อยก็เคยทักทายกันในบล็อกบ้างล่ะ
3. ....(คิดไม่ออกแล้ว ขอความเห็นด้วยละกัน แล้วจะมาเติมให้)

อ่า บล็อกนี้เป็นบล็อกขอคอมเม้นต์นะครับ ใครอยากปั๊มคอมเม้นต์ก็เชิญ แต่ขออย่าเอาประเภทที่ว่า มาเม้นต์แล้วนะ หรือ ไปเม้นต์บล็อกเราด้วยสิ

เชิญ.....

Comment

Comment:

Tweet

comment4, ñàéò çíàêîìñòâ âèäíîì, =-))), çíàêîìñòâà â ãîðîäå ïëåâåí, 99212, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ïèêàëåâî, 499, çíàêîìñòâà â ëèáèè, 8-DDD, èíòèì ñåêñ çíàêîìñòâà áäñì, :-]]], çíàêîìñòâà áèñåêñóàëîâ ðîñòîâíàäîíó, uuvyc, ñåðâåð çíàêîìñòâ ñòèëüíûå çíàêîìñòâà, 659, ñòàðèê è ñåêñ, :], çíàêîìñòâà îðñêà, 775688, êëóá çíàêîìñòâ äëÿ ïîëíûõ, :)), ñàéò çíàêîìñòâ ñâèíãåðû ìîñêâà, lqzqvi, Çíàêîìñòâî àãðûç, %-PP, òðàíñâåñòèò äîìàøíèå ñòðàíè÷êè çíàêîìñòâà, 49625,

#618 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-23 11:46

comment5, çíàêîìñòâà äëÿ âçðîñëûõ â àðõàíñêå, mak, ýìîáîè íèæíåãî íîâãîðîäà àâòîçàâîäñêîãî ðàéîíà çíàêîìñòâà, :PP, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ âîëîãäà, hvgcfc, ñåêñ ëþáîâíèêè îäåññà, :], Íîâîòðîèöêå çíàêîìñòâà, 172, íàèòè ñàèòû ñýêñ çíàêîìñòâ, %-], Çíàêîìñòâî íîãèíñê, kmdw, èùó äåâ÷îíêó äëÿ ñåêñà â ëèñè÷àíñêå, xun, ñåêñ èíòèì çíàêîìñòâà â îðåíáóðãñêîé îáë, =-], ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé èç ñàìàðêàíäà, gcwcwl, Ãåðìàíñêèå çíàêîìñòâà, 950, çíàêîìñòâà òèõîðåöê èâàí, flo,

#617 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-23 10:58

comment3, Çíàêîìñòâî áèæáóëÿê, =PPP, ñåêñóàëüíûé ÷àò, aylsv, ëþáîâü èíòèì ñåêñ, :-), ïîççíàêîìëþñü, 77100, çíàêîìñòâî íà ýðîòè÷åñêèå òåìû, 418, åâðåéñêèå çíàêîìñòâà â ñïá, >:D, èíòèì çíàêîìñòâà èíòèì ìîñêâà, cqrguv, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â êðàíîÿðñêå, 849, çíàêîìñòâà çàãîâîðû, bwkg, çíàêîìñòâà ãóìåíåé, 846586, Çíàêîìñòâà òàòàðèÿ, 945, òåéêîâî çíàêîìñòâà, =-D, çíàêîìñâà â äàãåñòàíå, zze, ñàéò çíàêîìñòâ ëîâ ñåññèÿ, 0540, çíàêîìñòâà â ñóðãóò, 8OOO, ñàéòû áèññåêñóàëîâ, uxlu, èíòèì íåðþíãðè, xyrubq, ñàéò çíàêîìñòâà çàêëþ÷åííûõ, nac, ñåêñ çíàêîìñòâà çàâîëæñê, 46666,

#616 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-23 10:53

comment4, íàéòè çíàêîìñòâà â ãîðîäå êðàñíîóôèìñê, ozthje, âèðòóàëüíûé ñåêñ ÷åðåç icq, pljrt, çíàêîìñòâà àñåêñóàëîâ, izij, ñåêñ òàòàðñòàí, 408706, map2, 220578, ñåêñ çíàêîìñòâà éîøêàð îëû, czn, ñëóæáà çíàêîìñòâ â ñûêòûâêàðå, 91586, Çíàêî