มาคอมเม้นต์ผมหน่อย

posted on 02 May 2005 02:42 by tidno1

จากบล็อกนี้ บลอคหรือไดอารี่ เรื่องที่ขัดใจผม #2 : วิธีเขียนบลอค ให้เป็นบลอคโดยมาสเตอร์แชมป์

ผมอ่านแล้วก็เห็นด้วยในประเด็นที่พูดถึง เพราะผมก็เคยโดนบ่อย ๆ ที่ให้ไปคอมเม้นต์ไดอารี่ ของคนที่ผมเคยรู้จัก แต่ไม่ได้เคยเห็นชีวิตประจำวันของเค้าเลย แล้วมันก็เบื่อเหมือนกัน

แต่บางครั้งผมก็ต้องการคอมเม้นต์จากคนอ่านเหมือนกันนะ เพราะผมก็อยากรู้ความคิดเห็นของคนอื่นเหมือนกัน หรืออย่างน้อยก็จะได้รู้จำนวนคนที่เข้ามาอ่านบล็อกผม ผมจะได้รู้ว่าเรื่องราวแบบนี้มีคนชอบอ่านมากน้อยอย่างไร หรือผมเขียนไม่รู้เรื่องอะไรเลย จะได้ปรับปรุง

ผมก็ขอเสนอวิธีคอมเม้นต์สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะคอมเม้นต์อะไร แต่ก็อยากจะคอมเม้นต์หรือว่าอยากจะให้เจ้าของบล็อกเค้ามาคอมเม้นต์กลับคืนบ้าง

1. ถ้าหาสาระ หรือเนื้อหาในบล็อกเค้ามาตอบไม่ได้ ก็แซวอะไรในเนื้อหาหน่อยก็ได้ เช่น เขียนตรงนี้ผิดนะ หรือ อุ๊ย เป็นเหมือนกันเลย
2. หาอะไรพูดต่อจากในคอมเม้นต์ก่อนหน้ามันซะเลย แบบว่าอย่าให้มันมากเกินไปแล้วกัน วิธีนี้ใช้ได้กับคนที่พอรู้จักกับคอมเม้นต์ข้างบน หรืออย่างน้อยก็เคยทักทายกันในบล็อกบ้างล่ะ
3. ....(คิดไม่ออกแล้ว ขอความเห็นด้วยละกัน แล้วจะมาเติมให้)

อ่า บล็อกนี้เป็นบล็อกขอคอมเม้นต์นะครับ ใครอยากปั๊มคอมเม้นต์ก็เชิญ แต่ขออย่าเอาประเภทที่ว่า มาเม้นต์แล้วนะ หรือ ไปเม้นต์บล็อกเราด้วยสิ

เชิญ.....

Comment

Comment:

Tweet

comment6, çíàêîìñòâà êàëèíèíãðàäà, 874, íàéòè ïàðòíåðà äëÿ ñåêñà, 076531, ñàéòû çíàêîìñòâ ôëèðòî ìèð, =-P, çíàêîìñòâà íîâîêóçíåöê ñ íîìåðîì òåë, :))), ñàéò çíàêîìñòâ íåâèííîìûññêà, ngjjlr, çíàêîìñòâà òþìåíü ñåêñ äåâóøêà, :]]], ñàéòû çíàêîìñòââ ðá, 8312, ñàéò çíàêîìñòâ áàøêîðòîñòàí ãîðîä ñèáàé, 8)), map4, wnadrb, çíàêîìñòâà íåáî äåâÿòü, %-], çíàêîìñòâà ñ æåíùèíîé 405 ñïåò, %OO, ñàéò çíàêîìñò ãîðîäà âîëüñêà, jvzfl, àíàñòàñèÿ çíàêîìñòâà, 724706, íàéòè ñåêñïà, imz, èíòèìíûå çíàêîìñòâà íåôòåêàìñê, =-P, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðíåì â âîëîãäå, cmi, èçðàèëüñêèå òðàõ çíàêîìñòâà, wfvhw,

#568 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-22 10:58

comment5, çíàêîìñòâà äëÿ äèìîíà, >:DD, çíàêîìñòâà êðûìñêèõ òàòàð, 9031, ñàéò çíàêîìñòâ ãîðîäà ÷àéêîâñêèé ïåðìñêèé êðàé, 245, çíàêîìñòâà àëòàéñêèé êðàé çîíàëüíûé ðàéîí, 898, çíàêîìñòâà íîâîðîññèéñê, %OOO, çíàêîìèòüñÿ íà ìîðå, 8D, êëóá çíàêîìñòâ áåðåìåííàÿ ôåÿ, :[, çíàêîìñòâà íà áåøåííîé ñàñèñå, 9331, òàíòðè÷åñêèå çíàêîìñòâà, sbu, óêðàèíà èçìàèë èíòèì çíàêîìñòâ, 046, îëüãà çíàêîìñòâà ïàâëîâñêèé ïîñàä, %DD, ýëèòíûå çíàêîìñòâà â ñïá, %-[, Çíàêîìñòâà àíãëè÷àíå, %((, çíàêîìñòâî ïðîåêòû ìàìáà, %(, ñàéò çíàêîìñòâ èùó ðîäíóþ äóøó, >:-]]], ìèð ëàñêè çíàêîìñòâà, 57669,

#567 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-22 10:28

comment3, ÷åðåïîâåö ãåé çíàêîìñòâà, mlso, ñåêñ çíàêîìñòâà â êñòîâå, =-[, ñåêñ ïàðòíåð, 8]]], çíàêîìñòâà ìàðèéýë, 20469, çíàêîìñòâà ïî ãîðîäó íåâèííîìûññêó, 9342, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ æåíàòûì ìóæ÷èíîé, ibwe, ïîçíàêîìëþñü ñ ïàðíåì èç ìèíñêà, rwon, ñåêñ çíàêîìñòâà ðîññèÿ, tmfgxp, Ãîòè÷åñêèå çíàêîìñòâà, hfchbb, ñàéòû îáùåíèÿ çíàêîìñòâ, =-(((, ñåêñ ñîñåíñêèé çíàêîìñòâà, 5359, map4, sftcc, ñàéòû çíàêîìñòâà äëÿ ëåñáè, >:-), îíè ïîçíàêîìèëèñü, 231611, ïåðìñêèé ÷àò çíàêîìñòâî, jjpgh, ïîçû ãðóïïîâîãî ñåêñà íîâàÿ êàìàñóòðà, 380736, çíàêîìñòâî â ñàðîâ, >:PPP,

#566 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-22 10:28

comment3, çíàêîìñòâà èíòèì ðåñï áàøêîðòîñòàí êóìåðòàó, 8-OOO, èãðû ñèìóëÿòîðû âèðòóàëüíîãî ñåêñà, xlpjak, â òå÷åíèå ãîäà îí ïîçíàêîìèëñÿ, 8-(, îäåññà áûñòðûå çíàêîìñòâà, 8-DDD, åâãåíèé çíàêîìñòâà øåâ÷åíêî, toy, çíàêîìñòâî ãîðîä íàõîäêà, pze, èíòèì è ñå, mbqj, ïîçíàêîìèòüñÿ ôðàíöóç, >:DDD, øëþõè ÿðîñëàâëÿ, ylkl, èðòèì çíàêîìñòâà, >:-((,

#565 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-22 10:16

comment6, çíàêîìñòâà â ãîðàäå àðìàâèðå, ntcfnp, èíòèì â æåëåçíîãîðñêå êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, :-OO, ñàéò çíàêîìñòâ ÷åðåç ìòñ, 823861, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðîé æ, 8-DDD, ñàéò çíàêîìñòâ ãåååðìè, 48916, ñàò çíàêîìñòâ ãëàçà â ãëàçà, wvjl, Ñòóäåíòêè èíòèì, ouuzv, ñàéò çíàêîìñòâ â äíåïðîäçåðæèíñê, 96929, çíàêîìñòâà ïî ìèíåðàëüíûì, 8-), èíòèì çíàêîìñòâî â ñòàâðîïîëå, 708955, ìåæäóíàðîäíîå çíàêîìñòâî ïåðâîå ñâèäàíèå, 490401, çíàêîìñòâà êèðîâå êàëóæñêîé îáëîñòè, 8),

#564 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-22 10:16

comment3, òðàíñû èíòèì ñïá, 7224, çíàêîìñòâî ñìóæ÷èíàìè èç ôèíëÿíäèè, %O, çíàêîìñòâà óçáå÷êàìè, =-]]], map4, lhsbd, Çíàêîìñòâî ëèâíû, zfx, ìîíè÷ äìèòðèé äìèòðèåâè÷ ñàéò çíàêîìñòâ, lfn, ï çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà, =]]], ãîðîä ñîëèãîðñê çíàêîìñòâà, >:((, ã íèêîëàåâ çíàêîìñòâà ãåé, 9865, ãîòè÷åñêèé ñàéò çíàêîìñòâ â êðàñíîäàðå, 149, îíà èùåò åãî äëÿ èíòèìà, pzfux, õõõ çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà, 552695, çíàêîìñòâî â íèæíåâàðòîâñêå, 8-PPP, çíàêîìñâî äëÿ ãëóõèõ, vpq, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â êðàñíîÿðñêå, >:D, êàçàíü çíàêîìñòâà äåâóøêè, 6692, çíàêîìñòâà ñ òî÷êè çðåíèÿ íàóêè, 3391, map, %-OOO,

#563 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-22 09:57

comment4, ñåêñ áåç îáÿçàòåëüñòâ â ìîñêâå, kpcg, áëÿäè ãîðîäà ïàâëîâî, dzczu, åëåíà êîâàëåâñêàÿ æåëàåò ïîçíàêîìèòñÿ, kjl, ñåêñ ñ ìóæèêîì, ato, îäíîêëàñíèêè ñåêñ çíîêîìñòâî, :), çíàêîìñòâà òðàíññåêñóàëû òðàíñâåñòèòû, 92155, çíàêîìñòâà ñóðãóò èãîðü, 672, ñåêñ çíàêîìñòâà ïî, 358, ñåêñ òðàèõ, :-)), èíâàëèäû ÷åëÿáèíñêà çíàêîìñòâî, =-], ñâèíã çíàêîìñòâà ñïá, 8((, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ñàðàïóëå, :], èíòèìíîå çíàêîìñòâî â îðåíáóðãå, 164, Õåðñîí çíàêîìñòâî, =]], êðóòîìåòð çíàêîìñòâà â ãîðîäå ïñêîâå, eber, çíàêîìñòâà â ñàíò ïåòåðáóðãå, xubqe, çíàêîìñòâà ïûøå÷êè, 56212, òê âîëãà ñìñ çíàêîìñòâà, :-OO,

#562 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-22 09:57

comment3, çíàêîìñòâà ïî ñàìàðñêîé îáë, chm, êèðîâ ñëóæáà çíàêîìñòâà, vqqde, çíàêîìñòâî ñ óçáåêàìè èç óçáåêèñòàíà, 725569, çíàêîìñòâà äëÿ êóíèëèíãóñà è àíóñëèíãà, 332248, ýðèê çíàêîìñòâà, 06763, ññàéò çíàêîìñòâ ìîñêâà, xwhyv, èíòèì â ãîðîäå òîøêåíòå, 801070, ñàéò äëÿ çíàêîìñòâ îäèíîêèõ ëþäåé, vzci, ñàéò çíàêîìòñâà, tgeog, çíàêîìñòâà ñåêñà ñåðïóõîâ, 630, çíàêîìñòâà â ëþêñåìáóðãå, vtqm, ñà äàãåñòàíà, >:), äåâóøêè èíòèì åêàòåðèíáóðã, 8D, çíàêîìñòâà â ðîñòîâå ñàéò, 1012, çíàêîìñòâà ñ åâðååì èç óêðàèíû, >:-], ñàéò çíàêîìñò íîâîêóçíåöê, 2969, ÷àòû è çíàêîìñòâà â óëÿíîâñêå, jhhhy, ñåêðåòû çíàêîìñòâà ïåðåïèñêè, =-O,

#561 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-22 09:26

comment4, çíàêîìñòâà è áîëüøå, oufrr, àëåêñèí òóëüñêîé îáë çíàêîìñòâà, =-))), íîâûå ñàéòû çíàêîìñòâ â êðàñíîÿðñêå, :-OOO, ñàéòû äëÿ çíàêîìñòâà ñ ýìî, 8P, çíàîìñòâà áè ñåêñóàëîâ, %-))), ìèíåò çà äåíüãè çíàêîìñòâà, 45607, map4, ewkouj, ÷àòû çíàêîìñòâ êàçàíü, oolrzx, òàãàíðîã èíäèâèäóàëêè, 5515, ñåêñ ñ òîëñòûì ìóæ÷èíîé, %-((, ñàéò çíàêîìñòâ íþ, 044, map2, >:OOO, ÷óâàøè÷ÿ çíàêîìñòâà, 129, âåá çíàêîìñòâà, >:DD, èùó çíàêîìñòâà äëÿ ïîåçäêè íà ìîðå, 8)), ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé â ìèíñêå, fpaznm, ïîçíàêîìèòñÿ ñ äåâ÷îíêîé â êðàñíîÿðñêå, qkhdl, çíàêîìñòâà ìèíñêå äëÿ ãååâ, 88748,

#560 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-22 09:26

comment4, çíàêîìñòâà ÷åðåç ÷àò, :P, ñàéò ýíàêîìñòâà, skdq, çíàêîìñòâà ñ ìåòòüþ ìàêêîíàõè, vvryyi, èíäèâèäóàëüíûå çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà, dakr, êèðîâ ñåêñ çà äåíüãè, 5918, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ àíãëîãîâîðÿùèì èíîñòðàíöåì, 723, çíàêîìñòâà áèñåêñóàëàìè ìóðìàíñêå, 8-((, òåòêè 30 çíàêîìñòâî, 8-[[[, äîñêè çíàêîìñòâà, 224, ñòàâðîïîëüñêîå çíàêîìñòâà, 8)), ïàðòíåð äëÿ ñåêñó ëüâ³â, 876, çíàêîìñòâà àçåðáàéäæàíöåâ â êàçàõñòàíå, >:OO, äàåøü ìîëîäåæü çíàêîìñòâî, :-PPP, çíàêîìñòâî ïàð äëÿ ñåêñà, 4506, çíàêî