มาคอมเม้นต์ผมหน่อย

posted on 02 May 2005 02:42 by tidno1

จากบล็อกนี้ บลอคหรือไดอารี่ เรื่องที่ขัดใจผม #2 : วิธีเขียนบลอค ให้เป็นบลอคโดยมาสเตอร์แชมป์

ผมอ่านแล้วก็เห็นด้วยในประเด็นที่พูดถึง เพราะผมก็เคยโดนบ่อย ๆ ที่ให้ไปคอมเม้นต์ไดอารี่ ของคนที่ผมเคยรู้จัก แต่ไม่ได้เคยเห็นชีวิตประจำวันของเค้าเลย แล้วมันก็เบื่อเหมือนกัน

แต่บางครั้งผมก็ต้องการคอมเม้นต์จากคนอ่านเหมือนกันนะ เพราะผมก็อยากรู้ความคิดเห็นของคนอื่นเหมือนกัน หรืออย่างน้อยก็จะได้รู้จำนวนคนที่เข้ามาอ่านบล็อกผม ผมจะได้รู้ว่าเรื่องราวแบบนี้มีคนชอบอ่านมากน้อยอย่างไร หรือผมเขียนไม่รู้เรื่องอะไรเลย จะได้ปรับปรุง

ผมก็ขอเสนอวิธีคอมเม้นต์สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะคอมเม้นต์อะไร แต่ก็อยากจะคอมเม้นต์หรือว่าอยากจะให้เจ้าของบล็อกเค้ามาคอมเม้นต์กลับคืนบ้าง

1. ถ้าหาสาระ หรือเนื้อหาในบล็อกเค้ามาตอบไม่ได้ ก็แซวอะไรในเนื้อหาหน่อยก็ได้ เช่น เขียนตรงนี้ผิดนะ หรือ อุ๊ย เป็นเหมือนกันเลย
2. หาอะไรพูดต่อจากในคอมเม้นต์ก่อนหน้ามันซะเลย แบบว่าอย่าให้มันมากเกินไปแล้วกัน วิธีนี้ใช้ได้กับคนที่พอรู้จักกับคอมเม้นต์ข้างบน หรืออย่างน้อยก็เคยทักทายกันในบล็อกบ้างล่ะ
3. ....(คิดไม่ออกแล้ว ขอความเห็นด้วยละกัน แล้วจะมาเติมให้)

อ่า บล็อกนี้เป็นบล็อกขอคอมเม้นต์นะครับ ใครอยากปั๊มคอมเม้นต์ก็เชิญ แต่ขออย่าเอาประเภทที่ว่า มาเม้นต์แล้วนะ หรือ ไปเม้นต์บล็อกเราด้วยสิ

เชิญ.....

Comment

Comment:

Tweet

comment4, ãäå ìîæíî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ àíãëè÷àíèíîì, =-PP, çíàêîìñòâà íèæíèé íîâãîðîä ôëèðò, 749702, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê êèðèøè, tpshi, ñåêñçíàêîìñòâà â ÷åáîêñàðàõ, 919197,

#518 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-16 06:03

comment6, îòíîøåíèÿ ñëóæáà çíàêîìñòâ ëþáîâü, 2941, çíàêîìñòâà â íîâîñèáèðñêå äåâóøêè, ztqrj, ñàéò çíàêîìñòâ îí ëàéí, >:-]], èíòèì çíàêîìñòâà åíçå, =-)),

#517 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-16 06:03

comment2, çíàêîìñòâî ëþäåé, 91334, ñåêñ çíàêîìñòâà â ñåðîâå ñâåðäëîâñêîé, :-]]], ðàìáëåð àðçàìàñ ñàéò çíàêîìñòâ, 635, ñåêñ çíàêîìñòâà ìåëèòîïîëü, :-(((,

#516 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-16 06:02

comment1, ìàðãîøà 1ñåçîí, srk, ïàâåë ñàíàåâ ïîõîðîíèòå ìåíÿ, ngs, ñêà÷ÿòü ïåñíþ ïóãà÷åâîé ñíåã ïàäàåò íà âñåõ, :D, àìåðèêàíñêèé ïèñàòåëü ôàíòàñò, 8-]]], äåëàé ðàç, %(, øåñòîé ðåéõ 2008, dsfj, àíäðåé ñîêîëîâ àêòåð ëè÷íûé ñàéò, 8-]]], ëåîíàðäî ìàððåðî, epujy, çîððî ñêà÷àòü àëåí äåëîí, 794, äóðíóøêà áåòòè ñåçîí 3 ñåðèÿ 24, 3671, ïî ùó÷üåìó âåëåíüþ, 9577, ñêà÷àòü ôèëüì âðà÷åáíàÿ òàéíà, ncg, alice in wonderland ôèëüì, hwz, ïüåð ðîìàíå âîéíà è ìèð 1 òîì, vqhlf, ãåëà ìåñõå, xsqo, ñêà÷àòü ïåñíþ ìàéí õåðö áðåíò, isnxmf, ãîáèíñêèé ïåðåâîä ôèëüìû, 3649, ëàïóøêè ñåðèàë., 6917,

#515 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-16 05:57

comment2, èíòèì çíàêîìñòâà êîòåëüíèêîâî, 586, ñåêñ áåç îáÿçàòåëüñòåðìü, 986268, ñòàðïîí çíàêîìñòâà, 200332, çíàêîìñòâà çåëåíîãîðñê êðàñíîÿðñêèé, :)), ëó÷øèå ñàéòû çíàêîìñòâ è îáùåíèÿ, 81377, çíàêîìñòâà èíâàëèäîâ â ëîíäîíå, %-], òðàíññåêñóàëêè èíäèâèäóàëêè, :OO, ãäå çíàêîìèòüñÿ äåâóøêàìè, 1584, àçåðáàäæàíñêèé ñàéò çíàêîìñòâ, 1966, çíàêîìñòâà ñëàâÿíñê íà àðòåìà, 5591, çíàêîìñòâà íà ïðåâåä ìåäâåä, 8], ìåäâåæüè çíàêîìñòâà, 6129, ñàéò çíàêîìñòâ ãååâ è ëåçáèÿíîê, 083, ïîðíî çíàêîìñòâî òðàíñâåñòèòû, %-DD, ñåêñ òîìñê ïðîñòèò, qygus, ñåêñ çíàêîìñòâà ñ ïîæèëûìè, 1917, äåâóøêè øëþõè, :-PPP, çíàêîìñòâî â ãîðîäå àêòþáèíñê, dkx,

#514 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-16 05:14

comment1, ìàðèóïîëüñêèå ÷àòû çíàêîìñòâ, :-]], ãîðîñêîï çíàêîìñòâ è ñâèäàíèé, ghmnye, ñàìàðà çíàêîìñòâà ñïèä, :((, çíàêîìñòâî êàìåíêà ïåíçåíñêîé îáë, pti, íàéòè ñåêñ çíàêîìñòâî, 9686, äîñóã ñ âûåçäîì ìîñêâà, >:[[, òîìñêèå óàëüíûå çíàêîìñòâî, 770, ñàéòû çíàêîìñò êàçàõñòàíà è ðîññèè, ahttn, çíàêîìñòâà ñåêñ äåâóøêè ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 670, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà äíåïð