ฉลอง entry ที่ 100 ด้วยตอนที่ 3 ของบทความชุดนี้ล่ะครับ เอาล่ะ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า

Operator(Cont')

7. String operator มี +, =, ==, != และ += โดย เครื่องหมาย + มีไว้ต่อ string โดยที่จะต่างกับ + ทั่ว ๆ ไปตรงที่ไม่มีคุณสมบัติสลับที่ นอกนั้นก็มีความหมายเหมือนปกติ

using System;

class StringOperator {
    static void Main() {
        string s = "Hello";
        Console.WriteLine(s == "hello");
        Console.WriteLine(s + " world");
        s += " ";
        s += "world";
        Console.WriteLine(s);
    }
}

Primitive Data type

Data type Description Aliased From
sbyte 1-byte signed integer เก็บค่าตั้งแต่ -128 ถึง 127 public struct System.SByte
byte 1-byte unsigned integer เก็บค่าตั้งแต่ 0 ถึง 255 public struct System.Byte
short 2-byte signed integer เก็บค่าตั้งแต่ -32768(-215) ถึง 32767(215 - 1) public struct System.Int16
ushort 2-byte unsigned integer เก็บค่าตั้งแต่ 0 ถึง 65536(216 - 1) public struct System.UInt16
int 4-byte signed integer เก็บค่าตั้งแต่ -2,147,483,648(-231) ถึง 2,147,483,647(231 - 1) public struct System.Int32
uint 4-byte unsigned integer เก็บค่าตั้งแต่ 0 ถึง 4,294,967,295(232 - 1) public struct System.UInt32
long 8-byte signed integer เก็บค่าตั้งแต่ -9,223,372,036,854,775,808(-263) ถึง -9,223,372,036,854,775,807(263 - 1) public struct System.Int64
ulong 8-byte signed integer เก็บค่าตั้งแต่ 0 ถึง 18,446,744,073,709,551,616(264 - 1) public struct System.UInt64
float 4-byte floating-point number เก็บค่าในช่วง ±(1.401298E-453.4028235E+38 ถึง 3.4028235E+38) public struct System.Single
double 8-byte floating-point number เก็บค่าในช่วง ±(4.94065645841246544E-324 ถึง 1.79769313486231570E+308) public struct System.Double
bool Boolean type เก็บค่า true และ false public struct System.Boolean
char 2-byte Unicode character public struct System.Char
*โปรแกรมเมอร์ Java สังเกตนะครับ ว่าไม่มี type wrapper ของ primitive type เหล่านี้(ไม่ว่า int หรือ Int32 ก็เป็นตัวเดียวกัน สามารถเขียนแทนกันได้ทุกตำแหน่ง
โดย ทุกตัวนี้ถูก define ไว้ใน System.ValueType หมดครับ เนื่องจาก ทุก primitive type นี้เป็น struct หมดเลย ดังนั้นเราจะไม่สามารถทำให้ type เหล่านี้รับค่า null ได้เลย หากต้องการให้ทำได้คงต้องรอความสามารถ Nullable type ใน .NET 2.0 ล่ะครับ

คงสงสัยใช่มั้ยล่ะครับ ว่าช่องสุดท้ายของตารางคืออะไร มันคือชื่อเต็ม ๆ ของ datatype แต่ละตัวน่ะครับ โดยมันจะบรรจุ ฟังก์ชันและคุณสมบัติบางอย่างเอาไว้ ลองดูจากตัวอย่างดีกว่าครับ

using System;

class PrimitiveType {
    static void Main() {
        Console.WriteLine(ushort.MaxValue);
        Console.WriteLine(Double.NaN);
        Console.WriteLine(Double.NegativeInfinity);
        Console.WriteLine(Single.Epsilon);

        float f = Single.PositiveInfinity;

        Console.WriteLine(Single.IsInfinity(f));
        Console.WriteLine(Boolean.FalseString);
        Console.WriteLine(Decimal.One);

        string s = "2605";
        int i = Int32.Parse(s);

        Console.WriteLine(i + 421);
    }
}

Data type อื่น ๆ ที่ใช้บ่อย

Data type Description Aliased From
decimal floating-point แบบละเอียด เก็บค่าตั้งแต่ ((-296 ถึง 296)/ 10(0 ถึง 28)) เวลาจะระบุว่า literal ใด ๆ ว่าเป็น decimal ให้ใช้ ตัว M หรือ m ต่อท้าย เช่น 0.001m public struct System.Decimal
DateTime เก็บค่าข้อมูล วันที่และเวลาในช่วง 00:00:00 1 มกราคม 0001 จนถึง 23:59:59 31 ธันวาคม 9999 โดยที่มีความละเอียดในการเก็บ 0.1 millisecond(100 nanosecond) public struct System.DateTime
string ลำดับของ character ที่ถูก encode แบบ UTF-16 public class System.String
object เป็น type ที่ใหญ่ที่สุดในนี้ คือทุก ๆ type สามารถเปลี่ยนมาเป็น type นี้ได้หมด (คล้าย ๆ กับ variant ใน VB® ล่ะครับ (แต่ประหยัด mem และ พลังงานในการใช้กว่าเยอะ) public class System.Object
using System;

class DateTimeTest {
    static void Main() {
        DateTime dtCurrent = DateTime.Now;

        Console.WriteLine(dtCurrent.ToShortDateString());
        Console.WriteLine(dtCurrent.ToLongDateString());
        Console.WriteLine(dtCurrent.ToShortTimeString());

        DateTime dtTomorrow = dtCurrent.AddDays(1);

        Console.WriteLine("Tomorrow is {0}", dtTomorrow.ToShortDateString());

        DateTime dtTodayInNextYear = dtCurrent.AddYears(1);

        Console.WriteLine("Today is {0} and this day in next year is {1}", dtCurrent.DayOfWeek, dtTodayInNextYear.DayOfWeek);
    }
}
ลองเอาไปเล่นดูนะครับ ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับวันเวลานี่มีเยอะซะเหลือเกิน

Type Casting

คือการเปลี่ยน type น่ะครับ ลองทบทวนถึงคณิตศาสตร์ตอนม.ปลายนะครับ คงจำกันได้ว่า จำนวนเต็มเป็น subset ของจำนวนจริง ดังนั้นการเขียนอย่างนี้

int i = 100;
float f = i;
ก็คงผ่านไปได้ด้วยดี เพราะคอมไพเลอร์ก็จะทำการเปลี่ยน 100 ให้เป็น 100.0f ให้เอง แต่กลับกัน code ด้านล่างนี้
float f = 3.5f;
int i = f;
กลับคอมไพล์ไม่ผ่าน ถึงแม้เราจะเปลี่ยนเป็น 3.0 ก็ตาม (บางภาษาจะคอมไพล์ผ่านแต่มี warning บางภาษาก็จะคอมไพล์ได้ โดยที่ i จะมีค่าเป็น 3 หรือ 4 แล้วแต่ภาษา) โดยจะเห็นได้จาก error message ว่า
Cannot implicitly convert type 'float' to 'int'
ถ้าหากมีคอมไพเลอร์เป็นภาษาไทยก็คงจะด่าเราว่า
ไม่สามารถเปลี่ยนชนิดข้อมูลโดยนัย จากชนิด float เป็น int ได้
ซึ่งถ้าเราต้องการให้มันเปลี่ยนชนิดข้อมูลโดยชัดแจ้ง(explicitly conversion) เราต้องทำการ casting มันดังนี้
float f = 3.5f;
int i = (int)f;
ซึ่งคอมไพเลอร์ก็จะเข้าใจว่า ให้ i มีค่าเท่ากับ f(ที่ถูกทำให้เป็น int)

โดยกรณีที่สามารถทำการ implicitly convert ได้ก็คือ type ที่เป็นตัวรับค่า(lvalue) จะต้องมีขนาดใหญ่กว่า(เป็น superset ของ) อีก type นึงเช่น จาก int เป็น float, float เป็น double, byte เป็น short หรือ char เป็น int(จะได้ค่า ordinal ของ unicode)
ในกรณีที่ไม่สามารถทำได้ ก็ให้เราทำการ casting มันซะ โดยการใส่ (ชื่อ type) นำหน้า ถ้าหากเรายังเจอมันด่าอย่างนี้มา

กูไม่สามารถเปลี่ยนชนิดข้อมูล char เป็น string ได้
(ข้างบนนี่คอมไพเลอร์โหดไปนิด) หรือ
Cannot implicitly convert type 'char' to 'string'
ก็คงต้องใช้วิธีอื่นละครับ เช่นการใช้ method บางประเภท(ต่อไปนี้ขอเรียก function ว่า method ละกันครับ ต่อไปพอเข้าเรื่อง OO แล้วจะอธิบายให้ฟัง) เช่น method ในคลาส Convert เช่น
string s = "125";
int i = Convert.ToInt32(s);
string t = Convert.Tostring(i);
การใช้ method ใน class Convert นี่ค่อนข้างจะกินพลังงานไปนิดนะครับ ควรใช้เมื่อจำเป็นจริง ๆ เพราะส่วนใหญ่แล้วมันก็จะไปเรียก method เฉพาะของแต่ละ type เช่น Convert.ToInt32() มันก็จะไปเรียกใช้ Int32.Parse() อีกที (สามารถเขียนเป็น int.Parse() ก็ได้นะครับ)
โดย method Parse()นี่มีไว้ใช้เปลี่ยน string เป็นตัวเลขนะครับ มีอยู่ใน type ที่เป็น ตัวเลขทุก type(รวมทั้ง char และ bool ก็มี) หรือการเปลี่ยน type ทั้งหลายให้เป็น string นี่สามารถใช้ ToString() ซึ่งจะมีอยู่ในทุก ๆ type ไม่ว่ามันจะเป็น type พิสดาร ขนาดไหน
int x = 10, y = 20;
Console.WriteLine(x.ToString() + y.ToString());
Console.WriteLine(x + y);

การบ้าน
  1. จำตัวอย่างวันแรกได้ใช่มั้ยครับ ที่เรารับค่าอายุมาเป็น string วันนี้เราลองเปลี่ยนตัวแปร age ให้เป็น int ดู แล้วใช้ method Int32.Parse() ทำการเปลี่ยนค่าที่ได้มาจากการ ReadLine ให้เป็น int
  2. ลองเขียนโปรแกรมที่ใช้คลาส DateTime ดูครับ

เรื่อง control statement อย่างพวก if clause หรือการวนลูปทั้งหลายคงต้องขอยกยอดไปตอนต่อไปอีกครั้งล่ะครับ

เรื่องของ Unicode ผู้สนใจสามารถไปหาอ่านได้ใน wikipedia , unicode.org
เรื่องของ compiler ภาษาไทย ผมไม่ได้เขียนเล่น ๆ นะ ใครว่ามันไม่มีจริง ๆ ล่ะครับ .Net Programming Language สัญชาติไทย(โดยเว็บ ThaiSharp.net)

Comment

Comment:

Tweet

embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed surprised smile   confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile

#15 By (110.77.229.30|110.77.229.30) on 2014-07-17 13:44

<a href="http://xgwrvswfrknzyer.com">jwwopyxafmrduij</a> http://hiuyuzsnhdmpoei.com [url=http://crqdqtxxuwtdnsk.com]ffpyfupxlpsuxjf[/url]

#14 By wellbnlkrp (94.102.52.87) on 2010-06-14 15:38

embarrassed

#13 By (118.172.218.70) on 2010-05-25 14:00

แล้วถ้าเราต้องการบวกเลขสองตัวที่มีความยาวซัก200หลักจะต้องทำยังไงอะครับ??

#12 By gz (158.108.41.158) on 2007-11-08 15:15

ขอบคุณนะคับที่สอน

#11 By ปาปา (202.162.21.132) on 2007-02-20 16:00

ขยันทำดีจังเลยค่ะ นับถือมากๆ
เพิ่งเริ่มมาทำ C# เจอบล๊อกนี้ได้ใจมากๆเลยค่ะ ขอบคุณนะคะ

#10 By Ranz (203.170.247.53) on 2006-10-03 16:58

ช่วยอธิบายคำสั่ง This ของ C# หน่อยครับผม!!

#9 By นอนมา (203.148.249.17) on 2006-04-11 16:47

ไม่มี cast จาก int[] เป็น byte[] และ byte[] เป็น int[] มั่งหรอคับ

#8 By tla (125.24.69.78) on 2006-02-23 23:43

อย่างเก่งคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรมจัง?

#7 By (203.144.133.5 /192.168.10.1) on 2005-06-16 12:54

ยังคงงงอยู่...

จะอ่านไปเรื่อยๆครับ

#6 By ปาม มี่ ♫ on 2005-06-15 14:16

ไปลอง Thai# มาแล้วครับ ยอมรับว่างงมาก

#5 By P.S. on 2005-06-07 10:09

อะจึ๋ย มี compiler ไทยด้วยเราะ

#4 By P.S. on 2005-06-07 10:04

ตัวอย่างแล้วไม่โชว์ผลลัพธ์อะ

#3 By sevenofnine on 2005-06-06 07:53

เช๊ด บทความดีมีสาระ
แปะ ๆ

#2 By ABZee on 2005-06-06 06:31

ลอง Thai# แล้วงงกว่าเดิมอีก

#1 By nonsense on 2005-06-06 04:50